PROJECT : Star Drinking Water

น้ำดื่มสตาร์ก่อตั้งในปี 2553 ภายใต้ แบรนด์ไทยสินค้าไทยผลิตโดย Holland star packaging Co. , Ltd. โรงงานผลิตตั้งอยู่บางปะอินพระนครศรียุทธยา

Category

Communication

Website Informative

Website Informative & Motion Graphic

สตาร์ ดริ้งกิ้ง วอเตอร์ เว็บไซต์ เป็นการให้ข้อมูลสินค้าน้ำดื่ม เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเลือกดูน้ำดื่มแต่ละขนาด และสามารถเห็นกระบวนการการผลิตน้ำของแบรนด์ที่ใช้โมชั่นกราฟิกมาเล่าเรื่อง เพื่อให้ดูน่าสนใจและเข้าใจมากขึ้น